संपर्क

१) श्री गणेश हणमंत कामटे - ९८६०६७८११४
२) श्री गणेश हणमंत भोसले - ९८६०१३०९३०
३) श्री सुजित सुभाष जाधव - ९०११०२४९९६
४) श्री प्रविण लालासाहेब जगदाळे - ९५४५४४५५६६
५) श्री तानाजी दीलिप भणंगे - ९५४५८९९८९९


ज्यांना मंडळांचे सभासदत्व लाभायची इच्छा असेल त्यांनी वरील व्यक्त्तींशी संपर्क साधावा.
आई राजा उद उद उद !!